Поверителността е гарантирана! От нашият уеб магазин гарантираме пълна поверителност относно вашите детайли и история. Те няма да бъдат показвани или предавани на външни лица. Вашите адреси, номера за връзка и поръчките остават в пълна анонимност и само вие може да ги преглеждате и/или сменяте. Съветваме ви да използвате парола, която лесно ще помните, но и само вие ще знаете. Ако имате нещастието да ви откраднат паролата и да не може да си я върнете по никакъв начин се свържете с нас.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА M&D BAZAR ONLINE МАГАЗИН

♦ 1. Бъдете коректни!

♦ 2. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.mdbazar.com стоки, Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – Регистрация - http://www.mdbazar.com/create_account.php. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в седем дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребител предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока, M&D Bazar Online Магазин има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

♦ 3. С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез www.mdbazar.com
♦ 3.1. С акта на регистрацията си Потребителят дава съгласие да получава рекламния Бюлетин на M&D Bazar Online Магазин. В случай, че Потребителят не желае да получава рекламния Бюлетин, трябва изрично да информира M&D Bazar Online Магазин.

♦ 4. Потребителят получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата и натисне виртуалния бутон "Вход" . Подаването и извършването на заявка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: определяне на вида, размера и количеството на стоката и потвърждение на вида, размера и количеството на стоката чрез натискане на виртуален бутон "Добави в количката" , след добавяне на желаните артикули преминете към оформяне на поръката чрез натискане на някой от виртуалните бутони "Към количката" намиращи се в отварящият се прозорец след натискане на виртуален бутон "Добави в количката" или от падащото меню "Количка" намиращото се в горе в ляво на сайта и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон "Поръчай" , обозначен непосредствено под общата стойност на артикулите, последвано от избиране на адрес за доставка и начин на плащане. Потвърждаването на заявката се извършва чрез натискане на виртуален бутон "Потвърди". При извършена заявка електронният магазин www.mdbazar.com уведомява Потребителя за извършената заявка на посочения при регистрацията email адрес. Представител на магазина предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за M&D Bazar Online Магазин не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване на валидността на заявката от осъществилите контакт Представител на електронен магазин www.mdbazar.com и Потребител, подал и извършил конкретната заявка, предшествано от потвърждаване от страна на Представител на електронния магазин на наличността на заявената за покупка стока.

♦ 5. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин www.mdbazar.com и Потребителя.

♦ 6. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице- представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

♦ 7. M&D Bazar Online Магазин има право:
- да изпраща до Потребителя нюзлетър-и (newsletters), за получаването на които Потребителят се е абонирал;
- да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията си и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.

♦ 8. M&D Bazar Online Магазин:
- полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
- не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
- не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
- доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества;
- не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;
- доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки;
- не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси;
- не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа или недостоверността на тези материали и съдържание;
- няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

♦ 9. Потребителят се задължава
- да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
- да плати цената на заявената от него стока;
- да заплати разходите по доставката в рамките на страната, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на M&D Bazar Online Магазин;
- да получи стоката;
- да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
- да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;
- с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;
- да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
- да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
- да уведомява незабавно M&D Bazar Online Магазин за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
- да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
- да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
- да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
- да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване на задълженията M&D Bazar Online Магазин има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

♦ 10. Потребителят има право на:
- достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
- достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;
- да получи в пълен размер заплатените от него суми, в случаите на недължимо платено;

♦ 11. Ако Потребителят посочи, грешен размер/количество/модел на продукта може да се свържете с M&D Bazar Online Магазин да го попроменим, но преди статусът на поръчка да бъде променен на "Обработена".

♦ 12. Потребителят е длъжен да проверява електронната поща, която е посочили при регистрацията, по време на изчакване на поръчката, защото на нея ще получава допълнителна информация - дали поръчката е приета, изпратена, анулирана или доставена.

Веднъж след като вашата поръчка приеме статус "Обработена" вие не може да я промените. Може да я променяте само докато тя е в статус "Изчакваща". За да проверите статуса на поръчката си или вижте хронологията на поръчките си в сайта, или електронната поща, която сте посочили при регистрацията там ще ви изпращаме писма за всяко обновление на вашите поръчки.

За допълнителна информация, свързана с поръчки, заявки и въпроси моля посетете страницата „Контакти” или ни потърсете на телефон: 0999 217 443